TOELATINGSPROCEDURE

Hier volgt in het kort een uitleg van onze toelatingsprocedure. Deze toelatingsprocedure maakt deel uit van de zogenaamde POVO-procedure (overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs) waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de Utrechtse onderwijsbesturen en de gemeente Utrecht over een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

1. Toelatingscriteria

Conform de POVO-procedure wordt de leerling toegelaten op basis van het advies afgegeven door de leerkracht van groep 8 van de basisschool. Dit advies is mede gebaseerd op het leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) van de basisschool.

Zie voor verdere uitleg (https://www.naarhetvo.nl) en de procedure in stappen.2. Aanmelding

Aanmeldingen vinden digitaal plaats door de basisschool via Onderwijs Transparant.

3. (Over)aanmelding en loting

Overzicht aanmeldingen vanaf 2016-2017

CGU

Aanmeldingen

Broertjes/zusjes

Uitgeloot

Toegelaten

2016-2017 (april 2016)

232

47

62

170

2017-2018 (april 2017)

182

43

12

170

2018-2019 (april 2018)

180

38

10

170

2019-2020 (april 2019 177 26 - 177
2020-2021 (april 2020) 209 36   34 175
Bij eventuele overaanmelding wordt er geloot onder de plaatsbare leerlingen (zie de POVO-procedure).


Broertjes/zusjes-regeling

De broertjes/zusjes-regeling wordt gefaseerd afgeschaft op het Christelijk Gymnasium Utrecht. Leerlingen die aan onderstaande regels voldoen worden bij overaanmelding geplaatst mits ze aan de toelatingscriteria voldoen.

Indien een leerling in aanmerking wil komen voor de broertjes/zusje-regeling, moet
1. de broer/zus op 1 april 2021 leerling van het CGU zijn.
2. de broer/zus ook in het schooljaar 2018/2019 al leerling van het CGU zijn geweest.
zie ook Broertjes/zusjes-regeling

4. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt gevraagd direct na de kerstvakantie contact op te nemen met Annet de Schaaf, leerlingbegeleider (a.deschaaf@cgu.nl) om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Doel van het intakegesprek is om wederzijds te verkennen of het CGU een goede school is voor de betreffende leerling.

5. Rectorsplaats

De schoolleiding behoudt zich het recht voor om in zeer bijzondere (medische) gevallen af te wijken van de hierboven beschreven procedure. Ouders kunnen via het aanmeldformulier dat wordt aangeleverd door de basisschool een toelichting geven op deze aanvraag. De toelatingscommissie geeft een advies aan de rector, die over de plaatsing beslist. De beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de basisschool vóór een eventuele loting. Aanvragen voor een rectorsplaats ná een eventuele loting worden niet in behandeling genomen.

6. Tijdschema

Leerlingen moeten door de basisschool uiterlijk op maandag 15 maart 2021  (vóór 12:00 uur) aangemeld worden in Onderwijs Transparant.

Donderdag 1 april 2021 is een eventuele loting. De uitslag hiervan is dezelfde dag door de basisschool in Onderwijs Transparant te zien. Ouders ontvangen van ons van de uitslag een schriftelijke bevestiging.

7. Klachten

Uiteraard doen wij ons uiterste best voor een zorgvuldige en correcte uitvoering van de procedure. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben dan staat in de procedure beschreven hoe te handelen.