Boekenfonds

Op deze pagina staan de voorwaarden voor het gebruik van boeken via het CGU-boekenfonds beschreven. 

Algemeen
In het kader van de Wet Gratis Leermiddelen ontvangt de leerling een of meerdere boeken in bruikleen van het interne boekenfonds van de school, het zogenaamde CGU boekenfonds. De boeken blijven te allen tijde eigendom van het Christelijk Gymnasium.
Bij het in bruikleen nemen van een of meerdere boeken van het CGU-fonds geeft de leerling)* (zie ook artikel 8) aan akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden.

Ontvangst en teruggave
a. De leerling ontvangt de boeken aan het begin van het schooljaar in de eerste les van het betreffende vak.
b. De leerling retourneert de boeken aan het eind van het schooljaar op een door de school aangegeven moment en plaats.

Tussentijdse instromers, schoolverlaters, en vakkenpakketwisselaars
Indien de leerling de school tussentijds verlaat of door een vakkenpakketwijziging een vak niet meer volgt, dient hij de boeken onmiddellijk (in de laatst gevolgde les van het betreffende vak) in te leveren. Bij tussentijdse instroom en bij het volgen van een nieuw vak ontvang de leerling de boeken in de eerste les van het betreffende vak.

Gebruik
De leerling dient het boek op een dusdanige wijze te gebruiken dat het boek geen onnodige schade ten gevolge van slijtage oplevert.

De leerling neemt hiervoor de volgende maatregelen:
- de leerling voorziet de boeken van een beschermende niet zelfklevende kaft;
- de leerling vervoert de boeken in een beschermende schooltas;
- de leerling gebruikt/bewaart het boek niet op plaatsen waar het boek nat kan worden.

Schade, verlies of diefstal
De leerling is zelf verantwoordelijk voor het bezit en de staat van het boek.
a. Bij verlies of diefstal, bij het niet inleveren en bij onherstelbare schade van het boek brengt de school de kosten van een nieuw vervangend boek in rekening bij de leerling.
b. Onder onherstelbare schade wordt ook verstaan het schrijven in boeken.
Het is leerlingen dus niet toegestaan in de boeken te schrijven in welke vorm dan ook.

Copyright
Op de boeken is het bestaande auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan de inhoud van de boeken te kopiëren of te scannen, anders dan voor eigen gebruik.

Uitlenen
Het is niet toegestaan de boeken aan derden uit te lenen of te ruilen.

Klachten
Klachten kunnen gemeld worden bij de schoolleiding van het Christelijk Gymnasium.

*Minderjarigheid
In de tekst wordt gemakshalve gesproken over de leerling. Indien de leerling minderjarig is dient op plaatsen waar dat wettelijk noodzakelijk is de “ouder/verzorger van de leerling” gelezen te worden.