SCHOOLKOSTEN EN OUDERBIJDRAGE

Schoolkosten
De schoolkosten bestaan uit drie onderdelen:
- de algemene ouderbijdrage
- de deelnemersbijdragen
- de aanschaf van aanvullende schoolspullen, waaronder een device

De ouderbijdrage en deelnemersbijdragen zijn op vrijwillige basis.

Algemene ouderbijdrage
Met behulp van deze bijdrage organiseert de school activiteiten voor leerlingen die niet (volledig) door de overheid worden vergoed. Deze bijdrage bestaat uit de volgende onderdelen:
- bijdrage extra vakkenkeuze
- bijdrage begeleiding excursies, kampen en reizen en een bijdrage voor de cultuurkaart
- bijdrage kantine
- bijdrage leerlingenvereniging Lacadeia
- bijdrage Christoffelregeling

Extra vakken
Naast het verplichte vakkenpakket biedt het Christelijk Gymnasium leerlingen de mogelijkheid om een of meerdere extra vakken te kiezen. Hiervoor ontvangt de school geen extra bekostiging van het rijk. In de praktijk kiezen bijna alle leerlingen wel een of meerdere extra vakken vanaf klas 4. We vragen daarom een kleine bijdrage als tegemoetkoming in de extra kosten voor de school. We vragen deze bijdrage ook in de onderbouw, hoewel daar nog geen keuzevakken worden aangeboden. Op deze manier wordt er een klein spaarpotje opgebouwd voor de kosten in de bovenbouw.

Begeleiding excursies, kampen en reizen
De reis en verblijfkosten van excursies, kampen en reizen worden uiteraard apart in rekening gebracht. Naast deze directe kosten heeft de school ook nog onkosten door de extra inzet van personeel. Een groot deel van deze onkosten neemt de school voor eigen rekening. Toch is een extra (ouder)bijdrage noodzakelijk om ook op termijn deze gewaardeerde activiteiten in stand te kunnen houden. Daarnaast ontvangt de leerling ook een zogenaamde cultuurkaart. Hiermee kan de leerling zelf bij tal van culturele activiteiten korting krijgen. De school koopt deze kaart en ontvangt hiervoor een krediet dat gebruikt wordt om een deel van de kosten bij bijvoorbeeld het bezoek aan een museum of schouwburg te bekostigen. Deze kosten worden dan in mindering gebracht op de deelnemersbijdrage voor deze activiteiten.

Kantine
Het CGU beschikt over een volwaardige schoolkantine in een partnerschap met Abrona. Om de prijzen voor de leerlingen zo laag mogelijk te houden is de exploitatie van de kantine niet volledig kostendekkend. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd via de algemene ouderbijdrage.

Lacadeia
Lacadeia wordt gevormd door de beginletters van onze leerlingen verenigingen:
Ludicrum Instrumentum (podiumtechniek), Ars (kunst en cultuur), Cogito (informatica), Alke (sport), Decibel (geluidsploeg), Epos (schoolkrant), Io Sodales (amusement en feesten) en Argumentum (debatvereniging).
Iedere leerling op het Christelijk Gymnasium wordt automatisch lid van de schoolverenigingen en kan veelal gratis of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden.

Christoffelregeling
De Christoffelregeling heeft als doel om minder vermogende ouders financieel te ondersteunen door een deel van de schoolkosten voor haar rekening te nemen. Op deze wijze kunnen ook leerlingen van minder draagkrachtige ouders deelnemen aan schoolactiviteiten waar extra kosten aan verbonden zijn.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
De wet schrijft voor dat de algemene ouderbijdrage en de deelnemersbijdragen vrijwillig zijn. Het zijn echter voor de school noodzakelijke bronnen van inkomsten zonder welke de extra activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Over de besteding van de bijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Deelnemersbijdragen
Een overzicht van de deelnemersbijdragen per leerjaar vindt u hier.

Betaling
De schoolkosten worden voor een belangrijk deel via een eenmalige factuur in het eerste deel van het schooljaar in rekening gebracht. Kosten van reizen en kampen worden doorgaans apart door de school gefactureerd.

Betalingsregeling en reductie
De facturen kunnen op verzoek in twee termijnen betaald worden. Ook is het mogelijk om een gespreide betaling aan te vragen.

U-pashouders, Christoffelregeling, Stichting Leergeld
Beschikt u over een U-pas van de gemeente Utrecht, dan kunt u (een deel van) uw U-pas budget besteden aan de schoolkosten van het CGU. Voor ouders die echt niet in staat zijn om alle kosten voor hun rekening te nemen is er de mogelijkheid een beroep te doen op de zogenaamde Christoffelregeling. Als inkomenstoets hanteert de school dezelfde criteria als de gemeente Utrecht in het kader van de zogenaamde U-pas regeling (zie ook www.u-pas.nl). Mocht u het U-pas budget in willen zetten en gebruik willen maken van de Christoffelregeling, dan kunt u het formulier aanvraag reductieregeling CGU invullen en inleveren bij de financiële administratie van school.
Daarnaast ondersteunt de Stichting Leergeld ouders in individuele gevallen.

Vragen
Voor vragen en opmerkingen over de (betaling) van de schoolkosten kunt u contact opnemen met de financiële administratie (Hanneke Ott de Vries) bij voorkeur per e-mail schoolkosten@cgu.nl. De financiële administratie is uitsluitend op vrijdag telefonisch bereikbaar op 030-2843000.