SCHOOLKOSTEN EN OUDERBIJDRAGE

Schoolkosten
De schoolkosten bestaan uit drie onderdelen:
- de algemene ouderbijdrage
- de algemene deelnemersbijdragen
- de leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen

Ouderbijdrage
Met behulp van deze bijdrage organiseert de school activiteiten voor leerlingen die niet (volledig) door de overheid worden vergoed. Deze bijdrage bestaat uit de volgende onderdelen:
- bijdrage extra vakkenkeuze (30 euro)
- bijdrage begeleiding excursies, kampen en reizen en een bijdrage voor de cultuurkaart (30 euro)
- bijdrage voorziening mediatheek en kantine (25 euro)
- bijdrage leerlingenvereniging Lacadeia (30 euro)
- bijdrage Christoffelregeling (10 euro)

Extra vakken
Naast het verplichte vakkenpakket biedt het Christelijk Gymnasium leerlingen de mogelijkheid om een of meerdere extra vakken te kiezen. Hiervoor ontvangt de school geen extra bekostiging van het rijk. In de praktijk kiezen bijna alle leerlingen wel een of meerdere extra vakken vanaf klas 4. We vragen daarom een kleine bijdrage als tegemoetkoming in de extra kosten voor de school. We vragen deze bijdrage ook in de onderbouw, hoewel daar nog geen keuzevakken worden aangeboden. Op deze manier wordt er een klein spaarpotje opgebouwd voor de kosten in de bovenbouw.

Begeleiding excursies, kampen en reizen
De reis en verblijfkosten van excursies, kampen en reizen worden uiteraard apart in rekening gebracht. Naast deze directe kosten heeft de school ook nog onkosten door de extra inzet van personeel. Een groot deel van deze onkosten neemt de school voor eigen rekening. Toch is een extra (ouder)bijdrage noodzakelijk om ook op termijn deze gewaardeerde activiteiten in stand te kunnen houden. Daarnaast ontvangt de leerling ook een zogenaamde cultuurkaart. Hiermee kan de leerling zelf bij tal van culturele activiteiten korting krijgen. De school betaalt zelf 10 euro per leerling voor deze kaart en ontvangt hiervoor een krediet dat gebruikt wordt om een deel van de kosten bij bijvoorbeeld het bezoek aan een museum of schouwburg te bekostigen. Deze kosten worden dan in mindering gebracht op de deelnemersbijdrage voor deze activiteiten.

Ten gevolge van de Coronacrisis zal het excursie-aanbod in dit schooljaar waarschijnlijk kleiner zijn dan normaal. Er zullen echter zoveel mogelijk vervangende projectactiviteiten voor de leerlingen worden georganiseerd.

Mediatheek en kantine
In verband met de aanstaande uitbreiding van het schoolgebouw en de herbestemming van verschillende ruimtes is de mediatheek in zijn huidige vorm dit schooljaar niet als een volwaardige mediatheek te gebruiken. De leesvoorziening (bibliotheek) wordt wel in stand gehouden en er wordt een nieuwe voorziening gecreëerd in de verbouwde uitbouw. Een bijdrage in de kosten wordt via de algemene ouderbijdrage gevraagd.

Het CGU beschikt over een volwaardige schoolkantine in een partnerschap met Abrona. Om de prijzen voor de leerlingen zo laag mogelijk te houden is de exploitatie van de kantine niet volledig kostendekkend. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd via de algemene ouderbijdrage. 

Lacadeia
Lacadeia wordt gevormd door de beginletters van onze leerlingenverenigingen:
Ludicrum Instrumentum (podiumtechniek), Ars (kunst en cultuur), Cogito (informatica), Alke (sport), Decibel (geluidsploeg), Epos (schoolkrant), Io Sodales (amusement en feesten) en Argumentum (debatvereniging).
Uit de algemene ouderbijdrage wordt 30 euro een besteed aan Lacadeia. Via deze bijdrage wordt iedere leerling op het Christelijk Gymnasium automatisch lid van de schoolverenigingen en kan hij/zij veelal gratis of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden.

Christoffelregeling
Als onderdeel van de ouderbijdrage wordt een bedrag van 10 euro gebruikt voor de Christoffelregeling.
De Christoffelregeling heeft als doel om minder vermogende ouders financieel te ondersteunen door een deel van de schoolkosten voor haar rekening te nemen. Op deze wijze kunnen ook leerlingen van minder draagkrachtige ouders deelnemen aan schoolactiviteiten waar extra kosten aan verbonden zijn.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
De wet schrijft voor dat de algemene ouderbijdrage vrijwillig is. Het zijn echter voor de school noodzakelijke bronnen van inkomsten zonder welke menige gewaardeerde activiteit niet georganiseerd zou kunnen worden. Over de besteding van de bijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 

Deelnemersbijdragen
De deelnemersbijdragen vallen uiteen in een algemene bijdrage voor iedere leerling voor het gebruik van algemene voorzieningen of het deelnemen aan algemene activiteiten, en de vak-/leerjaarspecifieke bijdragen die in het algemeen afhangen van het gevolgde leerjaar en het gekozen vakkenpakket. Een overzicht van de deelnemersbijdragen per leerjaar vindt u hier.

Betaling
De schoolkosten worden voor een belangrijk deel via een eenmalige factuur in het eerste deel van het schooljaar in rekening gebracht. Kosten van reizen en kampen worden doorgaans apart door de school gefactureerd. 

Betalingsregeling en reductie
De facturen kunnen op verzoek in twee termijnen betaald worden. Ook is het mogelijk om een gespreide betaling aan te vragen.

U-pashouders en Christoffelregeling
Beschikt u over een U-pas van de gemeente Utrecht, dan kunt 125 euro van uw U-pas budget besteden aan de schoolkosten van het CGU. Voor ouders die echt niet in staat zijn om alle kosten voor hun rekening te nemen is er de mogelijkheid een beroep te doen op de zogenaamde Christoffelregeling. Als inkomenstoets hanteert de school dezelfde criteria als de gemeente Utrecht in het kader van de zogenaamde U-pas regeling (zie ook www.u-pas.nl). Mocht u het U-pas budget in willen zetten en gebruik willen maken van de Christoffelregeling, dan kunt u het formulier aanvraag reductieregeling CGU invullen en inleveren bij de financiële administratie van school. Onder de Christoffelregeling valt sinds het schooljaar (2017-2018) niet meer de aanschaf van een personal device (laptop/tablet) voor de brugklas. 

Algemene voorwaarden
Op alle extra diensten en activiteiten van school zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Vragen
Voor vragen en opmerkingen over de (betaling) van de schoolkosten kunt u contact opnemen met de financiële administratie (Manja de Bruijn) bij voorkeur per e-mail schoolkosten@cgu.nl. De financiële administratie is uitsluitend op vrijdag telefonisch bereikbaar op 030-2843000.