Schoolplan

Het schoolplan is een wettelijk verplicht vierjarig beleidsdocument waarin de school de hoofdlijnen van het beleid beschrijft en de onderwerpen voor verbetering in de komende vier jaar aangeeft. Het schoolplan wordt een keer in de vier jaar door het College van Bestuur vastgesteld en behoeft de instemming van de hele medezeggenschapsraad. Na vaststelling wordt het schoolplan aan de Inspectie toegezonden. Het bestuur ziet het schoolplan als een beleidsplan op hoofdlijnen. Waar mogelijk vindt uitwerking plaats in jaarplannen, activiteitenplannen en andere beleidsdocumenten. In het schoolplan kan zo veel mogelijk naar aanwezig documenten worden verwezen. Lees meer: schoolplan.