Communicatie met ouders

Ouderparticipatie

Op het CGU vinden we de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs heel waardevol. Er zijn verschillende manieren waarop ouders hun betrokkenheid met de school en het onderwijs van hun kinderen actief kunnen uiten.

 

Relatie met school

Ouders krijgen een uitnodiging voor de jaarlijkse voorlichtingsavond aan het begin van het jaar. Ze maken dan kennis met de mentoren. Ook zijn er twee keer per jaar tien-minutengesprekken. Het is het altijd mogelijk om zelf contact op te nemen met de mentor, de docent of de schoolleiding. Door middel van de communicatieladder is het duidelijk waar een vraag gesteld moet worden of een probleem wordt voorgelegd.

Daarnaast zijn er andere manieren om betrokken te zijn bij de school. Vragen, opmerkingen, suggesties en kritiek kunnen voorgelegd worden aan de mentor of de ouderraad. Ook is het mogelijk om actief te zijn als klankbordouder of ouderraadslid.


De klankbordgroepen

Elk jaar wordt aan ouders gevraagd of zij willen participeren in de klankbordgroep van dat leerjaar. Deze klankbordgroep denkt mee en geeft feedback aan de afdelingsconrectoren over zaken die spelen in een jaarlaag/jaarlagen of in de gehele school. De feedback kan op meerdere manieren worden verzameld, tijdens een bijeenkomst of bijvoorbeeld een digitale enquête. De ouderraad is op de hoogte van de onderwerpen uit de klankbordgroepen.

De ouderraad

De ouderraad functioneert als een klankbordgroep voor de schoolleiding voor thema’s die gaan over het schoolbeleid zoals onderwijsvernieuwingen, pedagogisch beleid, huisvesting en het schoolplan. Onderwerpen worden geagendeerd door de directie, de leden of ouders (via de ouderraad) of komen naar voren via de klankbordouders.

De ouderraad vergadert zes keer per jaar. Op deze vergaderingen zijn altijd leden van de schoolleiding aanwezig.

 

Voor contact en/of vragen: ouderraad@cgu.nl

Voor aanvullende informatie over de samenstelling van de ouderraad en de verslagen van vergaderingen verwijzen wij naar ‘info ouderraad’ op het besloten deel van de website op het intranet voor ouders. U dient dan wel als ouder te zijn ingelogd.

Algemene ouderavond

Elk jaar organiseert de ouderraad een informatieavond met sprekers over onderwerpen die zich op het raakvlak bevinden tussen school en thuis. Niet alleen erg interessant zo’n avond, maar ook een moment om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Medezeggenschapsraad

De ouderraad heeft een adviserende positie. Drie leden van de ouderraad hebben zitting in de Medezeggenschapsraad, die beslissingsbevoegdheid heeft.