Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Het NPO Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na de corona.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) CGU

Met de schoolscan, analyses en beschreven interventies denken wij op realistische wijze invulling te zullen geven aan het NPO. We maken een onderscheid tussen groepsgebonden interventies en maatwerkoplossingen voor het individu. We zoomen in op 4 hoofddomeinen; sociaal, cognitief, leervaardigheden (megacognitie) en specfieke doelgroepen. Per onderdeel hebben we de feiten, analyses, interventies en kostenraming opgenomen. Het NPO is opgesteld voor twee schooljaar (2021-2022 en 2022-2023). Waar nodig zullen we door middel van (tussen)evaluaties aanpassingen doen aan interventies. In onderstaande worden hier en daar voorbeelden genoemd. Deze zijn niet uitputtend of volledig. Juist in de eerste maanden van het schooljaar zal steeds duidelijker worden wat een leerling precies nodig heeft aan begeleiding en ondersteuning.
De hoofdlijnen blijven echter overeind; stevig inzetten op het sociaal-emotionele welzijn op groepsniveau en op maatwerk voor het individu.

Wat betreft de cognitieve ondersteuning valt wellicht op dat we weinig gebruik maken van extra (vak)lessen. Dit is met name ingegeven door de praktijkervaringen; de precieze (hulp)vraag van elk individu loopt zeer uiteen, dus moeten de interventies ook écht op het individu zijn toegesneden. Bovendien zijn we realistisch wat betreft het aantrekken van extra (maar tijdelijk) personeel.
Regie voeren over het individuele (herstel-)proces van iedere leerling is niet te beleggen binnen school. We zullen uiteraard het werk van externe partners wel monitoren en zullen een 'makelaarsfunctie' vervullen.

Informatie over het aanbod dat we uw kind kunnen en willen bieden vindt u in de nieuwsbrieven, in berichten per jaarlaag of gepersonaliseerde berichten afhankelijk van de aard van de informatie.