Leerlingen en de school

Op het CGU staat de leerling centraal. De leerlingen hebben een belangrijke stem bij belangrijke beslissingen, maar ze kunnen vooral actief zijn en intiatief nemen om mee te praten, en met en voor elkaar activiteiten te organiseren waarmee iedere leerling een prachtige tijd op het CGU heeft.

 

Veiligheid en respect

Centraal staat op het CGU dat alle leerlingen zich veilig voelen en dat alle leerlingen worden gezien. Iedereen die bij het CGU betrokken is, werkt mee aan het creëren van een veilige omgeving. We zorgen samen voor een schone en nette school. We laten ieder in zijn/haar waarde en respecteren elkaars grenzen. Bij grensoverschrijdend gedrag schakelen we de politie in. Incidenten worden altijd geregistreerd. Het is belangrijk dat de leerling zijn weg vindt in school. Voor de vaklessen is natuurlijk iedere docent het eerste aanspreekpunt. De mentor is er voor meer overkoepelende zaken, voor het gesprek over het welbevinden, ontwikkeling en wanneer het even niet meezit. Ook spreekt de mentor met leerling en ouders samen, in het driehoekgesprek, jaarlijks.
Medewerkers houden aan de gedragscode van de Willibrordstichting. Voor leerlingen zijn huisregels opgesteld. We gaan ervan uit dat iedere leerling de huisregels kent en deze naleeft. De school participeert in het stedelijk convenant School en Veiligheid van de gemeente Utrecht. Uiteraard beschikt de school over de wettelijk noodzakelijke regelingen die de sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen waarborgen. In het bijzonder noemen we daarbij het protocol tegen het pesten. Een overzicht van deze regelingen is te vinden in het Schoolveiligheidsplan.

Op het CGU is pesten niet toegestaan

Pesten en bedreigingen (analoog en digitaal) staan we niet toe. Gelukkig kent het CGU een goede sfeer waarin, volgens de leerlingen, weinig wordt gepest. Als er toch sprake is van een pestsituatie, dan gaan we hier actief mee aan de slag. Daartoe hebben we een protocol opgesteld waarin onder andere is vastgelegd hoe er moet worden gehandeld indien een leerling wordt gepest, hoe we signalen oppikken, welke gedragingen niet acceptabel zijn en welke partijen betrokken worden bij het oplossen of aanpakken van de pesterijen. De school heeft een anti-pestcoördinator aangesteld die ervoor zorgt dat pesterijen en ander ongewenst gedrag jegens elkaar wordt aangepakt. 

Informatie en communicatie voor en door leerlingen

Leerlingen hebben een eigen e-mailadres en kunnen alle medewerkers altijd benaderen, als het op een andere manier niet lukt. De mentor is er altijd voor de leerling. Daarachter staat de conrector van de jaarlaag. Als er vragen zijn die de mentor niet kan beantwoorden, kan de leerling zich wenden tot de conrector.
Leerlingen vinden veel informatie op de Elektronische Leer Omgeving (ELO). Per vak is hier de informatie beschikbaar. Ook is de algemene ELO-pagina per jaarlaag waar meer algemene mededelingen te lezen zijn.
Cijfers worden geregistreerd in Magister. Leerlingen en hun ouders kunnen steeds zien welke cijfers zijn geregistreerd. 
Het lesrooster is te vinden op Zermelo, via de app. Daar worden alle roosterwijzigingen direct zichtbaar.

Rapportage

Gedurende het hele schooljaar kunnen leerlingen en ouders de cijfers inzien in Magister. Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een rapport. Het rapport geldt als eind- en overgangsrapport. De overgangsprocedure en overgangsnormen zijn hier te vinden.
De bovenbouwleerlingen ontvangen een apart Programma van toetsing en Afsluiting (PTA).
De ouders krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de resultaten van hun kinderen via e-mail of tijdens de docentenspreekmomenten.

Lesuitval

Door middel van een zorgvuldige planning proberen wij zoveel mogelijk geprogrammeerde lessen ook daadwerkelijk te realiseren. Door omstandigheden - bijvoorbeeld door afwezigheid van een docent bij ziekte - kunnen geplande lessen soms niet doorgaan. In dat geval proberen we de uitgevallen lessen te vervangen of alternatieve activiteiten aan te bieden. Als er geen vervangende les ingeroosterd kan worden, kunnen leerlingen zelfstandig aan het werk. Er is van 8.00 tot 17.00 uur begeleiding door een Klassestudent op de leerpleinen. Het is ook mogelijk extra uitleg te vragen aan de studenten. De studenten komen van verschillende opleidingen en kunnen ook na lestijd de leerlingen helpen bij hun huiswerk.

Medezeggenschap

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich betrokken voelen bij onze school. Naast de contacten die leerlingen met de mentor en vakdocenten hebben, kunnen leerlingen actief hun stem laten horen door zitting te nemen in de MR en de Leerlingenraad.