Financiën        

Schoolkosten

Ouders betalen geen lesgeld voor een kind in het voortgezet onderwijs. De meeste leermiddelen waaronder de schoolboeken, krijgt het kind van school. Sommige gebruiksmaterialen moet u zelf betalen zoals bijvoorbeeld woordenboeken, een rekenmachine of gymspullen en een eigen device (laptop).  De school organiseert ook buitenschoolse activiteiten zoals kampen, dagexcursies en buitenlandse reizen. De school heeft een inspanningsverplichting om alle leerlingen uit de doelgroep te kunnen laten deelnemen aan deze activiteiten. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. 

Ouderbijdrage

De school vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor schoolzaken waarvoor de school geen bekostiging van het rijk krijgt. De algemene ouderbijdrage bedraagt 135 euro per leerling. Voor sommige activiteiten zoals bijvoorbeeld kampen en buitenlandse reizen vraagt de school nog een aanvullende vrijwillige bijdrage. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad moet jaarlijks instemmen met de hoogte van de ouderbijdrage en de besteding hiervan. Van deze ouderbijdrage worden de volgende zaken mede bekostigd:
- een fotopakket, individueel kluisje en een leesboekenpakket voor iedere leerling; 
- deelname aan (activiteiten van) de leerlingvereniging Lacadeia;
- bijdrage aan het kantineconcept van leerlingen voor leerlingen;
- bijdrage aan de gratis leesvoorziening voor de leerlingen;
- bijdrage aan het solidariteitsfonds (Christoffelregeling) om minder draagkrachtige ouders te ondersteunen in de schoolkosten.

Een overzicht van de gevraagde aanvullende ouderbijdrage in schooljaar 2023-2024 vindt u hier

Leermiddelen

De schoolboeken zijn voor rekening van de school. De leerling krijgt de boeken gratis (werkboeken) of in bruikleen van de school, uitgezonderd atlassen, woordenboeken en andere hulpmiddelen zoals een (grafische) rekenmachine. Deze zaken moet u dus wel zelf aanschaffen. De precieze regeling kunt u hier vinden. Op het CGU gebruiken leerlingen een eigen device in de les. Leerlingen dienen daarom een eigen device (laptop) mee te nemen.

Reductie schoolkosten

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een tegemoetkoming voor de schoolkosten (boeken en/of reisgeld) te verkrijgen van de overheid. Informatie kan daarover worden verkregen bij www.rijksoverheid.nl.

De Christoffelregeling en leermiddelenbank

De school biedt ouders/verzorgers die het financieel moeilijk hebben een tegemoetkoming in de schoolkosten aan. 
Ouders die daarvoor in aanmerking denken te komen, kunnen daarvoor een aanvraag doen bij de Christoffelregeling door een formulier in te vullen en dit in te leveren bij de administratie. Het formulier vindt u hier
Niet onder deze regeling vallen kosten met betrekking tot de aanvullende leermiddelen zoals woordenboeken, atlassen, (grafische) rekenmachines en de eigen device. De school stelt via de leermiddelenbank leerlingen in de gelegenheid eventueel een leermiddel van school te lenen indien het niet mogelijk blijkt om het leermiddel zelf aan te schaffen. 

U-pas regeling

Sommige gemeenten (waaronder Utrecht) hebben een aparte regeling waarin ouders tegemoetgekomen worden in de schoolkosten. Zie de website van de gemeente of www.u-pas.nl.

Stichting leergeld Utrecht

Gezinnen met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum (bijstandsniveau) kunnen hulp krijgen van Stichting Leergeld Utrecht. Denk aan een schoolspullenpas of (tweedehands) fiets. Meer informatie en aanvragen via de website van Stichting Leergeld Utrecht.

Sponsorgelden

Het Christelijk Gymnasium wil geen sponsorgelden van profit-organisaties aannemen. Sponsorgelden van non-profitorganisaties of vrijwilligers zoals ouders of (oud)leerlingen worden alleen aangenomen ten behoeven van (in overleg met de medezeggenschapsraad vastgestelde) specifieke schooldoelen. De verantwoording van de besteding van deze gelden vindt op dezelfde wijze plaats als de verantwoording van de besteding van de vrijwillige ouder- en deelnemersbijdragen.