Financiën        

Schoolkosten

Ouders betalen geen lesgeld voor een kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt het kind van school. Sommige gebruiksmaterialen moet u zelf betalen zoals woordenboeken, een rekenmachine of gymspullen. We verwachten dat alle leerlingen de beschikking hebben over een eigen device. Alle door school georganiseerde activiteiten die buiten het lesgebouw plaatsvinden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Wij hebben een inspanningsverplichting om deelname voor alle leerlingen mogelijk te maken. Beslissingen m.b.t. de diensten en activiteiten vindt u in de algemene voorwaarden van het CGU. De school vraagt ook een vrijwillige ouderbijdrage en deelnemersbijdragen, bijvoorbeeld voor een excursie of een schoolkamp.

Reductie schoolkosten

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een tegemoetkoming voor de schoolkosten (boeken en/of reisgeld) te verkrijgen van de overheid. Informatie kan daarover worden verkregen bij www.rijksoverheid.nl.

Schoolkosten en ouderbijdrage

Een overzicht van de aanvullende schoolkosten in schooljaar 2021-2022 vindt u hier.

Leermiddelen

De schoolboeken zijn voor rekening van de school. De leerling krijgt de boeken gratis (werkboeken) of in bruileen van de school, uitgezonderd atlassen, woordenboeken en andere hulpmiddelen zoals een (grafische) rekenmachine en een tekendoos. Deze zaken moet u dus wel zelf aanschaffen. De precieze regeling kunt u hier vinden. Voor de boeken die u van school in bruikleen krijgt dient u een huurcontract te tekenen waarin u zich garant stelt voor eventuele aanvullende kosten bij verlies of beschadging van de leermiddelen. 
Op het CGU gebruiken leerlingen een eigen device in de les. Leerlingen dienen daarom een eigen device (laptop) mee te nemen.

De Christoffelregeling

De school biedt ouders/verzorgers die het financieel moeilijk hebben een tegemoetkoming in de schoolkosten aan. 
Niet onder deze regeling vallen kosten met betrekking tot de aanvullende leermiddelen zoals woordenboeken, atlassen, (grafische) rekenmachines en tekendozen. De regeling is alleen van toepassing op de ouders/verzorgers van leerlingen van het Christelijk Gymnasium. De ouders/verzorgers moeten kunnen aantonen dat zij een inkomen hebben dat binnen bepaalde grenzen ligt. Ouders die daarvoor in aanmerking denken te komen, kunnen daarvoor een aanvraag doen bij de toetscommissie Christoffelregeling door een formulier in te vullen en deze in te leveren bij de administratie. Het formulier vindt u hier.

U-pas regeling

Sommige gemeenten (waaronder Utrecht) hebben een aparte regeling waarin ouders tegemoetgekomen worden in de schoolkosten. Zie de website van de gemeente of www.u-pas.nl.

Sponsorgelden

Het Christelijk Gymnasium wil geen sponsorgelden van profit-organisaties aannemen. Sponsorgelden van non-profitorganisaties of vrijwilligers zoals ouders of (oud)leerlingen worden alleen aangenomen ten behoeven van (in overleg met de medezeggenschapsraad vastgestelde) specifieke schooldoelen. De verantwoording van de besteding van deze gelden vindt op dezelfde wijze plaats als de verantwoording van de besteding van de vrijwillige ouder- en deelnemersbijdragen.