Huisregels         

Veiligheid

Het is vanzelfsprekend dat iedereen die bij het CGU betrokken is zorg draagt voor een veilig omgeving. Er geldt daarom een absoluut verbod op het plegen van vandalisme, discriminatie, (seksuele) intimidatie en crimineel gedrag.
Pesten en bedreiging, ook met behulp van de computer of telefoon staan we niet toe.
Uiteraard zijn wapens verboden.
Bij ernstige vergrijpen wordt de politie ingeschakeld.
Incidenten worden geregistreerd.

Ordelijk

Een ordelijk verloop van de dag draagt bij aan een prettige werkomgeving voor iedereen. Van leerlingen wordt verwacht dat zij met de benodigde lesmaterialen op tijd in de les verschijnen.

Roosterwijzigingen en lesuitval

Dagelijkse roosterwijzigingen worden via Zermelo meegedeeld. Als een docent verlaat is, blijft de klas wachten, terwijl één leerling iemand van de schoolleiding of de roostermaker waarschuwt. Wanneer lessen uitvallen kunnen leerlingen onder begeleiding aan het werk. Overal op school geldt: als het geen pauze is, wordt in stilte gewerkt.

Verzuim

De schooltijden lopen van 8.15 tot 16.10 uur. Het is belangrijk om geen andere dan schoolafspraken te maken op die uren. Het dagrooster op Zermelo geeft aan wanneer de leerling in de lessen wordt verwacht. Het verzuimprotocol is hier te vinden.

Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in de les als de docent daarvoor toestemming geeft. Zie ook het leerlingstatuut.

Alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan onder schooltijd en tijdens schoolactiviteiten. Dit geldt voor zowel leerlingen als personeelsleden. Zie voor de aanpak bij vermoeden van alcohol- en drugsgebruik het zorgplan.

Wapens

Een ieder die een wapen vindt en/of ziet, meldt dit bij de schoolleiding. Signalering kan gebeuren door en bij alle medewerkers van het CGU. Het in het bezit hebben en/of gebruiken van een wapen is ten strengste verboden in en om school en leidt tot ogenblikkelijke schorsing.